Eesti Lennuakadeemia
Logi sisse

Õppekava: lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid 2016


Haridustase Rakenduskõrgharidusõpe
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 118857
Registreerimise kuupäev 07.11.2013
Õppekava grupp Transporditeenused
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend CNS
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 229 EAP
Kohustuslike vabaainete maht 5 EAP

Õppekava kõrghariduslik aste

514 rakenduskõrgharidusõpe

Õppetöö vorm

Päevane õpe

Õppetöö keel

Eesti keel

Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled

Inglise keel

Vastuvõtt

gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon

Õppe alustamise tingimused

• keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon,
• reaalaine riigieksam (lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika),
• võõrkeele riigieksam (inglise, saksa või prantsuse keel) või ministeeriumi poolt aktsepteeritud rahvusvaheline eksam vähemalt tasemel B1,
• õppekeele oskus, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2,
• muud tingimused sätestatakse vastuvõtueeskirjas.

Üldeesmärk

Koolitada Eesti Vabariigi lennundusele side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide spetsialiste.

Õppekava õpiväljundid

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekava läbinu:
• tunnetab lennundusvaldkonnale omase kõrge töökultuuri vajadust ja omab vastutustunnet, mis on suunatud lennuohutuse tagamisele;
• selgitab suuliselt ja kirjalikult eesti ja/või inglise keeles erialaga seonduvaid küsimusi ning osaleb erialaste probleemide lahendamisel;
• kasutab analüüsi- ja sünteesioskust oma valdkonnas;
• omab rakenduskõrgharidusele ning rahvusvahelistele lennundusstandarditele vastavat kompetentsust, mis võimaldavad töötada side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialistina lennunduses nii Eestis kui ka välismaal;
• tunneb meeskonnatöö iseärasusi ja tunnetab selle tähtsust, seostab erinevaid mõjusid keskkonna, ressursside, standardite ja inimese võimete vahel;
• omab süsteemset ülevaadet aeronavigatsiooniteeninduse süsteemist ja mõistab selle seoseid erinevate lennundustegevuse valdkondadega;
• omab eeldusi taseme- ja täiendusõppe jätkamiseks.

Praktika maht

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õppekaval moodustab praktika 15 % (36 EAP) määratud õppekava kogumahust.

Õppekava struktuuri lühikirjeldus

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide õpe koosneb järgnevatest moodulitest:
1. Sotsiaalteaduste moodul (7 EAP)
2. Majanduse ja ettevõtluse moodul (16 EAP)
3. Õiguse ja ohutuse moodul (8 EAP)
4. Loodus- ja täppisteaduste moodul (27 EAP)
5. Tehnikamoodul, millest
- kohustuslikud ained (39 EAP),
- valikained (6 EAP).
6. Keeltemoodul (19 EAP)
7. Side- ja navigatsioonisüsteemide erialamoodul (103 EAP)
8. Lõputöö koostamise moodul (10 EAP)
9. Vabaained (5 EAP)

Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused

Iga mooduli juures on toodud välja valikainete loetelu ja maht.

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

rakenduskõrgharidusõppe diplom

Õppe lõpetamise tingimused

Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus ning kaitsma lõputöö positiivsele hindele.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

• Rakenduskõrgharidusõppe diplom,
• Akadeemiline õiend,
• Diploma Supplement.

Täiendav informatsioon

Õppekava kuulub transporditeenuste õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi viia Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 alusel.

Kontaktisik lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide erialal:
Nele Andresen, side ja navigatsiooni osakonna hoidja, nele. andresen@eava.ee, 744 8107

Õpingute jätkamise võimalused

Magistriõpe
Vaata õppekavaaineid

eten