Eesti Lennuakadeemia
Logi sisse

Õppekava: lennundusettevõtte käitamine 2016


Haridustase Rakenduskõrgharidusõpe
Kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidusõppe diplom
EHIS kood 2284
Registreerimise kuupäev 23.08.2002
Õppekava grupp Transporditeenused
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend AM
Õppekava keel Eesti keel
Nominaalne õppeaeg 4 aastat
Õpingute üldmaht 240 EAP
Kohustuslike ainete maht 201 EAP
Kohustuslike vabaainete maht 11 EAP

Õppekava kõrghariduslik aste

514 rakenduskõrgharidusõpe

Õppetöö vorm

Päevane õpe

Õppetöö keel

Eesti keel ja inglise keel

Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled

Inglise keel

Õppe alustamise tingimused

• keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon,
• reaalaine riigieksam (lai matemaatika või enne 2014.a.
sooritatud matemaatika või füüsika),
• võõrkeele riigieksam (inglise, saksa või prantsuse keel)
või ministeeriumi poolt aktsepteeritud rahvusvaheline
eksam vähemalt tasemel B1
• õppekeele oskus, mis vastab Euroopa keeleõppe
raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2,
• muud tingimused sätestatakse vastuvõtueeskirjas.

Üldeesmärk

Koolitada kompetentseid tööturu ootustele vastavaid
spetsialiste lennundusettevõtte käitamise erialal.

Õppekava õpiväljundid

Lennundusettevõtte käitamise õppekava läbinu:
• suhtub oma erialasesse tegevusse kõrgendatud vastutustundega, mis on suunatud lennuohutuse tagamisele;
• selgitab suuliselt ja kirjalikult eesti ja/või inglise keeles erialaga seonduvaid probleeme ning osaleb erialastes aruteludes;
• kasutab analüüsi- ja sünteesioskust oma valdkonnas;
• loob eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes;
• omab rakenduskõrgharidusele ning rahvusvahelistele lennundusstandarditele vastavaid pädevusi, mis võimaldavad töötada lennundusvaldkonnas nii Eestis kui ka välismaal;
• tunneb meeskonnatöö iseärasusi ja tähtsust ning oskab töötada meeskonnas, seostades erinevaid mõjusid keskkonna, ressursside, standardite ja inimese võimete vahel;
• arvestab lennundusettevõtte juhtimisel rahvusvahelisi nõudeid;
• omab teadmisi lennundusettevõtte allüksuste tööde juhtimisest ja koordineerimisest;
• omab teadmisi lennundusettevõtte finantsmajandusliku ja strateegilise tegevuse planeerimisest ja analüüsimisest;
• tunneb personalipoliitika ja klienditeeninduse põhiprintsiipe ning rakendab neid lennundusettevõttes;
• orienteerub erinevate lennundusettevõtete töökorralduse praktikas ja on suuteline osalema lennundusettevõtte tegevuse planeerimisel.

Praktika maht

Lennundusettevõtte käitamise erialal moodustab praktika 15% (36 EAP) määratud õppekava kogumahust:

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:
I.Sotsiaalteaduste moodul, millest
a. kohustuslikud ained (10 EAP).
II. Loodus- ja täppisteaduste moodul, millest
a. kohustuslikud ained (29 EAP).
III. Õiguse ja ohutuse moodul, millest
a. kohustuslikud ained (10 EAP).
IV. Keeltemoodul, millest
a. kohustuslikud ained (11 EAP),
b. valikained (19 EAP).
V. Tehnikamoodul, millest
a. kohustuslikud ained (13 EAP),
b. valikained (3 EAP).
VI. Majanduse ja ettevõtluse moodul, millest
a. kohustuslikud ained (63 EAP),
b. valikained (3 EAP).
VII. Erialaõppe moodul, millest
a. kohustuslikud ained (55 EAP),
b. valikained (3 EAP).
VIII. Lõputöö koostamise moodul (10 EAP).
IX. Vabaained (11 EAP)

Spetsialiseerumisvõimalused

Lennundusettevõtte käitamine

Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused

Esimese õppeaasta sügissemestril valitakse inglise keel (6
EAP) vastavalt omandatud keeletasemele:
FLKE.01.240 Inglise keel, tase B2 > C1 6 EAP
FLKE.01.241 Inglise keel, tase B2.1 > B2.2 6 EAP

Teisel õppeaastal peab üliõpilane valima valikaineid 3
EAP mahus järgnevate õppeainete hulgast:
SD.038 Ebatraditsioonilised õhusõidukid 4 EAP
SD.058 Teoreetiline mehaanika 4 EAP
CNS.019 Raadiotehnika alused 3 EAP

Lisaks peab üliõpilane teise õppeaasta sügissemestril
valima valikaineid 3 EAP mahus järgnevate õppeainete
hulgast:
MJRJ.08.042 Avaliku sektori ökonoomika 3 EAP
MJRJ.03.053 Institutsiooniökonoomika 3 EAP

Teise õppeaasta kevadsemestril valitakse vene keel (4
EAP )vastavalt omandatud keeletasemele:
LC.Y.010 Vene keel algajatele I 4 EAP
LC.Y.011 Vene keel edasijõudnutele I 4 EAP

Kolmanda õppeaasta sügissemestril peab üliõpilane valima
valikaineid 3 EAP mahus järgnevate õppeainete hulgast:
LC.Y.003 Vene keel algajatele II 3 EAP
LC.Y.004 Vene keel edasijõudnutele II 3 EAP

Kolmanda õppeaasta kevadsemestril peab üliõpilane
valima valikaineid 3 EAP mahus järgnevate õppeainete
hulgast:
LC.Y.013 Vene keel algajatele III 3 EAP
LC.Y.014 Vene keel edasijõudnutele III 3 EAP

Neljanda õppeaasta sügissemestril peab üliõpilane valima
valikaineid 3 EAP mahus järgnevate õppeainete hulgast:
LC.Y.016 Vene keel algajatele IV 3 EAP
LC.Y.017 Vene keel edasijõudnutele IV 3 EAP

Lisaks peab üliõpilane valima valikaineid 3 EAP mahus
järgnevate õppeainete hulgast:
AM.066 Lennuliiklusteenistuse töö korraldamine 3 EAP
AM.065 Lennujaama töö korraldamine 3 EAP

Õppe lõpetamise tingimused

Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus ning kaitsma lõputöö positiivsele hindele.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

• Rakenduskõrgharidusõppe diplom,
• Akadeemiline õiend,
• Diploma Supplement.

Täiendav informatsioon

Kontaktisik lennundusettevõtte käitamise erialal:
Priit Pajuste, lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja, priit.pajuste@eava.ee, 744 8114
Vaata õppekavaaineid

eten